• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 44 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
นางสมหวัง โชติการ • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2
•
นายนิธิศ ทิพนี • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
3
นายประยูร วันต๊ะ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
4
•
นายสกล วิรัตนชัยวรรณ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
5
•
นางสาววีณา ภิระตา • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานแนะแนว
6
•
นายจักรพงศ์ วิชัยชุมภู • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
7
นายภาสกร ฝั้นอ้าย • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
8
นายกัณฐวุฒิ ไชยวรรณ์ • หัวหน้างาน ทวิภาคี
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
9
•
นางทิฆัมพร ต๊อดแก้ว • หัวหน้างาน งานวัดและประเมินผล(วัดผล)
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
10
•
นายณัฐภัทร ต๊อดแก้ว • หัวหน้างาน งานการเงิน
• หัวหน้างาน ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
11
•
นางสาวศิริขวัญ ตาเปี้ย • หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพ
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญ
12
•
นางสาวสุภาพร ถวิลไพร • หัวหน้างาน งานความร่วมมือและบริการชุมชน(บริการชุมชน)
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญ
13
•
นางสาวทัศนีย์ เบิกบาน • หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
• หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
14
•
นางสาวกาญจนา ญาวิละ • หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญ
15
•
นายสิทธิชัย ไชยวงค์ • หัวหน้างาน งานสื่อการสอน
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
16
นางรัชนก แดงตั๋น • หัวหน้างาน งานแผนงบประมาณ
• หัวหน้างาน งานบัญชี
17
•
นายจตุรงค์ แดงตั๋น • หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
18
•
นางสาวกาญจนา กวงแหวน • หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
19
•
นางสาวสุธินันท์อร วัชรเสถียร • หัวหน้างาน งานการตลาด งานการค้าและประกอบธุรกิจ
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
20
นายสิทธิชัย ศรีจันทร์ • หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(วิจัย)
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
21
•
นางสาวสุกัญญา คนใจดี • หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
22
นายบรรเจิด ไวยสุนีย์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
23
•
นางสาวณัฐพร คำภิโล • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
24
นายสมฤทธิ์ โกมิตร์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน หลักสูตรและการสอน
25
•
นางสาวนฤมล สันสอน • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการการศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
26
•
นางสาวชัญญานุช ไชยวงค์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
27
•
จันทร์จิรา นางเมาะ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
28
นายรังสรรค์ จันทร์อ้าย • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
29
นายทศพร กันธิยะ • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
30
•
นางสาววิไลวรรณ นันท์ไชย • เจ้าหน้าที่ หลักสูตรและการสอน
31
•
นางสาวทิพรัตน์ คำจีน • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
• เจ้าหน้าที่ งานแผนงบประมาณ
32
นายอนุชาติ พาโท • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
33
•
นางสาวชนินร์พร ไชยประคอง • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
34
•
นางมารยาท ทิพย์คำ • เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
35
•
นางสาวกัลยารัตน์ สมิตานนท์ • เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
• เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
36
•
นางภิญญาพัชญ์ ปิยะธรรมาชัย • เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
37
•
นางสาวนันทินี พรมเสน • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
38
•
นางสาวพัชนิดา ที่เขียน • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
39
นางมุกดา พิมใจ • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
40
นางจินตนา จันทร์อ้าย • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
41
•
นายณัฐพงศ์ เสาร์มา • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
42
•
นายอดิสรณ์ โยธานันท์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• หัวหน้างาน งานปกครอง
43
Admin Admin • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
44
dan tod • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ