• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 44 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
นางสมหวัง โชติการ • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2
•
นายนิธิศ ทิพนี • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
3
นายประยูร วันต๊ะ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
4
•
นายสกล วิรัตนชัยวรรณ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
5
•
นางสาววีณา ภิระตา • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานแนะแนว
6
•
นายจักรพงศ์ วิชัยชุมภู • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
7
นายภาสกร ฝั้นอ้าย • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
8
•
นายณัฐภัทร ต๊อดแก้ว • หัวหน้างาน งานการเงิน
• หัวหน้างาน ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
9
•
นางสาวศิริขวัญ ตาเปี้ย • หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพ
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญ
10
•
นางสาวสุภาพร ถวิลไพร • หัวหน้างาน งานความร่วมมือและบริการชุมชน(บริการชุมชน)
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญ
11
•
นางสาวทัศนีย์ เบิกบาน • หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
• หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
12
•
นางสาวกาญจนา ญาวิละ • หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญ
13
•
นายสิทธิชัย ไชยวงค์ • หัวหน้างาน งานสื่อการสอน
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
14
นางรัชนก แดงตั๋น • หัวหน้างาน งานแผนงบประมาณ
• หัวหน้างาน งานบัญชี
15
•
นายจตุรงค์ แดงตั๋น • หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
16
•
นางสาวกาญจนา กวงแหวน • หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
17
•
นางสาวสุธินันท์อร วัชรเสถียร • หัวหน้างาน งานการตลาด งานการค้าและประกอบธุรกิจ
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
18
นายสิทธิชัย ศรีจันทร์ • หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(วิจัย)
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
19
•
นางสาวสุกัญญา คนใจดี • หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
20
นายกัณฐวุฒิ ไชยวรรณ์ • หัวหน้างาน ทวิภาคี
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
21
•
นางทิฆัมพร ต๊อดแก้ว • หัวหน้างาน งานวัดและประเมินผล(วัดผล)
• ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
22
•
นางสาวณัฐพร คำภิโล • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
23
นายสมฤทธิ์ โกมิตร์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน หลักสูตรและการสอน
24
นายบรรเจิด ไวยสุนีย์ • ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
25
•
นางสาวนฤมล สันสอน • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการการศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
26
•
นางสาวชัญญานุช ไชยวงค์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
27
นายทศพร กันธิยะ • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
28
•
นางสาววิไลวรรณ นันท์ไชย • เจ้าหน้าที่ หลักสูตรและการสอน
29
•
นางสาวทิพรัตน์ คำจีน • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
• เจ้าหน้าที่ งานแผนงบประมาณ
30
นายอนุชาติ พาโท • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
31
•
นางสาวชนินร์พร ไชยประคอง • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
32
•
นางมารยาท ทิพย์คำ • เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
33
•
นางสาวกัลยารัตน์ สมิตานนท์ • เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
• เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
34
•
นางภิญญาพัชญ์ ปิยะธรรมาชัย • เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
35
•
นางสาวนันทินี พรมเสน • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
36
•
นางสาวพัชนิดา ที่เขียน • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
37
นางมุกดา พิมใจ • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
38
นางจินตนา จันทร์อ้าย • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
39
•
จันทร์จิรา นางเมาะ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
40
นายรังสรรค์ จันทร์อ้าย • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
41
•
นายณัฐพงศ์ เสาร์มา • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
42
•
นายอดิสรณ์ โยธานันท์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• หัวหน้างาน งานปกครอง
43
Admin Admin • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
44
dan tod • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ