• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 54 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
•
นางสาวทิพรัตน์ คำจีน •
• เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2
นายสิทธิชัย ศรีจันทร์ •
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(วิจัย)
3
นางสมหวัง โชติการ • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
4
•
นายนพดล วังคำ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
5
•
นายสุจินต์ วังใหม่ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
6
นายบรรจบ โพธิ์ศรี • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
7
•
นายณัฐภัทร ต๊อดแก้ว • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
8
นายภาสกร ฝั้นอ้าย • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
9
•
นางสาวปิยะธิดา หลิมวัฒนา • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
10
•
นางสาววรรัตน์ บูรณทอง • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานบัญชี
11
•
นายมงคล มัณฑาลัย • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
12
•
นางสาวสุกัญญา คนใจดี • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
13
•
นายกฤษฎา ยอดแก้ว • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(วิจัย)
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
14
•
นางทิฆัมพร ต๊อดแก้ว • หัวหน้างาน งานวัดและประเมินผล(วัดผล)
15
•
นายวรายุทธ หลวงกัน • หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
16
•
นางสาวทัศนีย์ เบิกบาน • หัวหน้างาน งานแนะแนว
17
•
นายจตุรงค์ แดงตั๋น • หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
18
•
นายสิทธิชัย ไชยวงค์ • หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
19
นายธีราเทพ หน่อคำ • หัวหน้างาน งานแนะแนว
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
20
•
นายจักรพงศ์ วิชัยชุมภู • หัวหน้างาน งานความร่วมมือและบริการชุมชน(บริการชุมชน)
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
21
•
นางสาวศิริขวัญ ตาเปี้ย • หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพ
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
22
นางสาววริษฐา เภสัชพิพัฒน์กุล • หัวหน้างาน งานบุคลากร
• ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
23
นายบรรเจิด ไวยสุนีย์ • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
24
•
นายจักรพงษ์ ชุ่มใจ • ข้าราชการครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
25
•
นางสาวพัชราภรณ์ สิงห์แก้ว • ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานการเงิน
26
•
นางสาวณัฐพร คำภิโล • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
27
•
นายเดชาวัต ม่วงประอินทร์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
• หัวหน้างาน งานปกครอง
28
•
นางสาวยุรดี สนรักษา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
29
•
นายกัณฑวุฒิ ชุมภูอินทร์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
30
•
จันทร์จิรา นางเมาะ • เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
• เจ้าหน้าที่ ทวิภาคี
• เจ้าหน้าที่ งานวัดและประเมินผล(วัดผล)
• เจ้าหน้าที่ งานสื่อการสอน
• เจ้าหน้าที่ หลักสูตรและการสอน
31
นางจินตนา จันทร์อ้าย • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
32
นางสาวนิตต์รดี ยะแก้ว • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
33
•
นางสาวพัชนิดา ที่เขียน • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
34
นายรังสรรค์ จันทร์อ้าย • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
35
•
ว่าที่ ร.ต. หญิงสิริรัตน์ ต้นโสด • เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
36
•
นางสาวกนกพร มณีรัตน์ • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
37
นายทศพร กันธิยะ • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
38
•
นางสาวสุภัสสร ก้างยาง • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
39
•
นางสาวนันทินี พรมเสน • เจ้าหน้าที่ งานแผนงบประมาณ
40
นางสาวชนม์นิภา ปัญญาทอง • เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการการศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนว
41
•
นางสาวภัทรนันท์ อำพันลออ • เจ้าหน้าที่ ทวิภาคี
42
นางมุกดา พิมใจ • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
43
•
นางสาวสุภริตา โคตรภูเวียง • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง
44
•
นางสาวกาญจนา กวงแหวน • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
45
•
นางสาวสุธินันท์อร วัชรเสถียร • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน หลักสูตรและการสอน
46
•
นางสาวนฤมล สันสอน • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน ทวิภาคี
47
•
นางสาวชัญญานุช ไชยวงค์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• หัวหน้างาน ทวิภาคี
48
•
นายอดิสรณ์ โยธานันท์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
• หัวหน้างาน งานการตลาด งานการค้าและประกอบธุรกิจ
49
•
นางสาวกาญจนา ญาวิละ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
• หัวหน้างาน งานสื่อการสอน
50
Admin Admin • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
51
dan tod • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ